Kremlin has not commented on the words of Prince Charles of Putin and Hitler, and in Britain it – the theme of the dayКремль не прокоментував слова принца Чарльза про Путіна і Гітлера, а в Британії це – тема дняКремль не прокомментировал слова принца Чарльза о Путине и Гитлера, а в Британии это – тема дня

In Britain, the theme of the day – the words heir to the throne Prince Charles , who in a private conversation with a woman who in 1939 escaped from Nazi-occupied Poland, Putin compared the actions of Ukraine to the actions of Hitler in the 30s .У Британії тема дня – слова спадкоємця престолу принца Чарльза, який у приватній розмові з жінкою, яка в 1939 році врятувалася з окупованої нацистами Польщі, прирівняв дії Путіна в Україні до дій Гітлера в 30-х роках.В Британии тема дня – слова наследника престола принца Чарльза , который в частном разговоре с женщиной , которая в 1939 году спаслась из оккупированной нацистами Польши , приравнял действия Путина в Украину к действиям Гитлера в 30 – х годах.

According to TSN , the Kremlin has not commented on the words of the future head of the British Monarchy .

In passing, we recall that Vindzdoriv dynasty has direct family ties with Russia , in particular, of the Romanov dynasty kings . The official residence of the Prince does not comment on his speech, arguing that these words were said in private conversation and not intended for the general public.

“Storm in a teacup ” turned into a massive scandal, for the words of Hitler said future monarch , the first in line to the throne. The main UK political players recognize that Prince has the right to a private view. For example, the Labour leader Miliband said the Prince part right. But the leader Nigel YUKIP Faraj Prince recalled that the UK is a constitutional monarchy , so best not to let phavsya , which should not be.

Note that Prince Charles was in 1996 in the Crimea, and expressed admiration for Ukrainian culture. So Prince knows he is talking about and is not afraid to express their opinions.

Як передає ТСН, Кремль поки що не коментував слів майбутнього глави британської монархії.

Принагідно нагадаємо, що династія Віндздорів має прямі родинні зв’язки з Росією, зокрема, з династією царів Романових. Офіційна резиденція принца не коментує його слова, мотивуючи це тим, що ці слова пролунали у приватній розмові і не призначалися для широкої публіки.

«Буря в склянці води» переросла у масштабний скандал, бо слова про Гітлера промовив майбутній монарх, перший у черзі на престол. Головні політичні гравці Великобританії визнали, що принц має право на приватну думку. Наприклад, лідер лейбористів Мілібенд заявив, що частково принц правий. А ось лідер ЮКІП Найджел Фарадж нагадав принцу, що у Великобританії є конституційна монархія, тому нехай би краще не пхався, куди не слід.

Зауважимо, що принц Чарльз побував у 1996 році в Криму і висловив захоплення українською культурою. Тому принц знає, про що говорить і не боїться висловлювати свою думку.

Как передает ТСН , Кремль пока не комментировал слов будущего главы британской монархии.

Попутно напомним , что династия Виндздор имеет прямые родственные связи с Россией, в частности , с династией царей Романовых. Официальная резиденция принца не комментирует его слова , мотивируя это тем , что эти слова прозвучали в частной беседе и не предназначались для широкой публики.

« Буря в стакане воды » переросла в масштабный скандал , ибо слова о Гитлере сказал будущий монарх , первый в очереди на престол. Главные политические игроки Великобритании признали , что принц имеет право на частное мнение . Например , лидер лейбористов Милибэнд заявил , что частично принц прав. А вот лидер ЮКИП Найджел Фарадж напомнил принцу , что в Великобритании есть конституционная монархия , поэтому пусть бы лучше не лез , куда не следует.

Заметим , что принц Чарльз побывал в 1996 году в Крыму и выразил восхищение украинской культурой . Поэтому принц знает , о чем говорит и не боится высказывать свое мнение.

Перейти до панелі інструментів