UN separatists can judge the International Criminal CourtООН: Сепаратистів може судити Міжнародний кримінальний судООН: Сепаратистов может судить Международный уголовный суд

Separatists must protect civilians and respect international law. If they ignore it, they can judge at the International Criminal Court in The Hague, recalled Parliament komisarka for Human Rights Navi PillayСепаратисти мусять захищати мирних мешканців і поважати міжнародне право. Якщо ж вони нехтують цим, їх можуть судити в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, нагадала Верховна комісарка ООН з прав людини Наві ПіллейСепаратисты должны защищать мирных жителей и уважать международное право. Если же они пренебрегают этим, они могут судить в Международном уголовном суде в Гааге, напомнила Верховная комисарка ООН по правам человека Нави Пиллэй

Separatists in Eastern Ukraine are obliged to comply with international law and protect civilians, recalled the supreme komisarka for Human Rights Navi Pillay in an interview with news agency epd, reports DW. “If they do not, then the international community can bring them to justice. We have the International Criminal Court in The Hague, which operates in relation to these groups” – Navi Pillay said in an interview published on Saturday, July 26.

All governments that have the outlet to the separatists have to use it, said komisarka. “My UN High Commissioner for Human Rights warned many leaders of the rebels, that a violation of international law has consequences. Example, we warned the rebels in southern Sudan, and some leaders really prystrunyly their units” – Pillay said when asked what other means of influence on group insurgents and separatists in different countries has the international community.

In Ukraine, UN experts have documented extensive violations of human rights, Navi Pillay said. People who are in difficult situations, it is advised to apply directly to the specialists of the UN and talk about human rights violations. According to her, the corresponding Commissariat of the United Nations responds very quickly: after the outbreak of the conflict in eastern Ukraine UN experts arrived at the right place to get started.

Navi Pillay same time pointed out that the United Nations sometimes belatedly responding to outbreaks of conflict and violence around the world. “UN could do more to prevent violations of human rights. This failure. UNITED NATIONS often appear only after the outbreak of conflict and violence,” – noted the supreme komisarka when asked if she regretted something after six years in office. In late August of this year, Navi Pillay, 72-year-old South African yurystka origin goes to retire.

Сепаратисти у Східній Україні зобов’язані дотримуватися норм міжнародного права та захищати мирне населення, нагадала верховна комісарка ООН з прав людини Наві Піллей в інтерв´ю інформаційній агенції epd, повідомляє DW. “Якщо вони цього не роблять, то міжнародна спільнота може притягнути їх до відповідальності. Ми маємо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який діє і стосовно цих груп”, – сказала Наві Піллей в інтерв´ю, оприлюдненому в суботу, 26 липня.

Усі уряди, які мають уплив на сепаратистів, мають його застосовувати, зауважила комісарка. “Мій Верховний комісаріат ООН із прав людини застерігає багатьох лідерів повстанців, що порушення міжнародного права має наслідки. Приміром, ми попередили повстанців у Південному Судані, і деякі ватажки дійсно приструнили свої підрозділи”, – відповіла Піллей на запитання, якими ще засобами впливу на групи повстанців і сепаратистів у різних країнах світу володіє міжнародна спільнота.

В Україні експерти ООН задокументували масштабні порушення прав людей, розповіла Наві Піллей. Людям, які перебувають у скрутних ситуаціях, вона радить звертатися безпосередньо до фахівців ООН та розповідати про порушення їхніх прав. За її словами, відповідний комісаріат Організації об’єднаних націй реагує дуже швидко: після спалаху конфлікту у Східній Україні фахівці ООН відразу прибули на місце, щоб розпочати роботу.

Водночас Наві Піллей вказала на те, що Організація об’єднаних націй іноді запізніло реагує на спалахи конфліктів та насилля у різних країнах світу. “ООН могла б більше робити для запобігання порушенням прав людей. Це невдача. Об’єднані нації часто виступають тільки після спалаху конфліктів та насилля”, – констатувала верховна комісарка у відповідь на запитання, чи шкодує вона про щось після шестирічного перебування на посаді. У кінці серпня цього року Наві Піллей, 72-річна юристка південноафриканського походження, іде на пенсію.

Сепаратисты в Восточной Украине обязаны соблюдать нормы международного права и защищать мирное население, напомнила верховная комисарка ООН по правам человека Нави Пиллэй в интервью информационному агентству epd, сообщает DW. “Если они этого не делают, то международное сообщество может привлечь их к ответственности. Мы Международный уголовный суд в Гааге, который действует и в отношении этих групп”, – сказала Нави Пиллэй в интервью, обнародованном в субботу, 26 июля.

Все правительства, которые имеют влияние на сепаратистов, должны его применять, заметила комисарка. “Мой Верховный комиссариат ООН по правам человека предостерегает многих лидеров повстанцев, нарушение международного права имеет последствия. Например, мы предупредили повстанцев в Южном Судане, и некоторые предводители действительно приструнили свои подразделения”, – ответила Пиллэй на вопрос, какими еще средствами воздействия на группы повстанцев и сепаратистов в разных странах мира обладает международное сообщество.

В Украине эксперты ООН задокументировали масштабные нарушения прав людей, рассказала Нави Пиллэй. Людям, которые находятся в сложных ситуациях, она советует обращаться непосредственно к специалистам ООН и рассказывать о нарушении их прав. По ее словам, соответствующий комиссариат Организации объединенных наций реагирует очень быстро: после вспышки конфликта в Восточной Украине специалисты ООН сразу прибыли на место, чтобы начать работу.

Вместе Нави Пиллэй отметила, что Организация объединенных наций иногда запоздало реагирует на вспышки конфликтов и насилия в различных странах мира. “ООН могла бы больше делать для предотвращения нарушений прав людей. Это неудача. Объединенные нации часто выступают только после вспышки конфликтов и насилия”, – констатировала верховная комисарка в ответ на вопрос, жалеет ли она о чем-то после шестилетнего пребывания в должности. В конце августа этого года Нави Пиллэй, 72-летняя юрист южноафриканского происхождения, уходит на пенсию.

Перейти до панелі інструментів