Despite the sanctions, many Russians continue to buy luxury properties in central LondonПопри санкції, багаті росіяни продовжують скуповувати елітну нерухомість в центрі ЛондонаНесмотря санкции, богатые россияне продолжают скупать элитную недвижимость в центре Лондона

Wealthy Russians continue to buy luxury properties in the British capital, despite the tense relations between the two countries and EU sanctions on Russia.Заможні росіяни продовжують купувати елітну нерухомість в британській столиці, незважаючи на напружені відносини між двома країнами і санкції ЄС щодо Росії.Состоятельные россияне продолжают покупать элитную недвижимость в британской столице, несмотря на напряженные отношения между двумя странами и санкции ЕС в отношении России.
“Post sanctions occasionally pops up in conversation. Certain categories of people, such as politicians stopped buying real estate, but it had affected business. It seems that market activity is not slowed down even in the summer months, “- said the publication MarketWatch Oksana Selfarli, managing director of consulting firm London Relocation, customer oriented from.
The Russians were 4.1% of buyers of luxury real estate in central London in the first half of 2014, while the rate by just 1 percentage point behind the average value over the past 5 years, according to estate agency Knight Frank.

In the most fashionable areas, for example, close to Buckingham Palace, this figure increases dramatically, said head of the research department at one of the companies that deals with the London housing market, Tom Bill.

Analysts say that the influx of Russian investments in the British real estate is not just limited to the center of London. Also, Russians are actively buying housing in prime locations in the suburbs and commercial real estate in the capital. For example, with 400 homes in St. George’s Hill in the south-west of Greater London more than a quarter belongs to the citizens of the former Soviet Union; house prices in this fine settlement reached 18 million pounds ($ 30 million).

Also, according to the British Department of the Interior, the number of people who applied for accelerated entitlement to reside in the United Kingdom in exchange for a multimillion-dollar investment in the country in January-March more than doubled in annual terms.

«Тема санкцій час від часу спливає в розмовах. Певні категорії громадян, наприклад, політики, перестали купувати нерухомість, однак бізнесменів це мало торкнулося. Таке відчуття , що активність на ринку не сповільнилася навіть в літні місяці», – сказала виданню MarketWatch Оксана Селфарлі, керуючий директор консалтингової фірми London Relocation, орієнтованої на клієнтів з Росії.

Росіяни стали покупцями 4,1% елітних об’єктів нерухомості в центральних районах Лондона в першій половині 2014 року, при цьому показник всього на 1 процентний пункт відстав від середнього значення за минулих 5 років, за даними ріелторського агентства Knight Frank.

В найбільш фешенебельних районах, наприклад, неподалік від Букінгемського палацу, цей показник різко зростає, додав голова дослідницького відділу компанії однієї з компаній, яка  займається лондонським ринком житла, Том Білл.

Аналітики зазначають, що приплив російських інвестицій в британську нерухомість не обмежується тільки центром Лондона. Також росіяни активно скуповують житло в престижних районах на околицях і комерційну нерухомість у столиці. Приміром, з 400 будинків в Сент-Джордж-Хілл на південному заході Великого Лондона понад чверть належить громадянам з колишнього СРСР; ціни на будинки в цьому елітному поселенні досягають 18 млн фунтів стерлінгів ($30 млн).

Також, за даними британського управління внутрішніх справ, кількість громадян Росії, які подали документи на прискорене отримання права на проживання у Великобританії в обмін на багатомільйонні інвестиції в країну, в січні-березні більш ніж подвоїлася в річному вираженні.
«Тема санкций иногда всплывает в разговорах. Определенные категории граждан, например, политики, перестали покупать недвижимость, однако бизнесменов это мало коснулось. Такое ощущение, что активность на рынке не замедлилась даже в летние месяцы », – сказала изданию MarketWatch Оксана Селфарли, управляющий директор консалтинговой фирмы London Relocation, ориентированной на клиентов из России.
Россияне стали покупателями 4,1% элитных объектов недвижимости в центральных районах Лондона в первой половине 2014 года, при этом показатель всего на 1 процентный пункт отстал от среднего значения за прошедшие 5 лет, по данным риэлторского агентства Knight Frank.

В самых фешенебельных районах, например, неподалеку от Букингемского дворца, этот показатель резко возрастает, добавил глава исследовательского отдела компании одной из компаний, которая занимается лондонским рынком жилья, Том Билл.

Аналитики отмечают, что приток российских инвестиций в британскую недвижимость не ограничивается только центром Лондона. Также россияне активно скупают жилье в престижных районах на окраинах и коммерческую недвижимость в столице. Например, из 400 домов в Сент-Джордж-Хилл на юго-западе Большого Лондона более четверти принадлежит гражданам из бывшего СССР; цены на дома в этом элитном поселении достигают 18 млн фунтов стерлингов ($ 30 млн).

Также, по данным британского управления внутренних дел, количество граждан России, которые подали документы на ускоренное получение вида на жительство в Великобритании в обмен на многомиллионные инвестиции в страну, в январе-марте более чем удвоилась в годовом выражении.

Перейти до панелі інструментів