London – European Capital startupsЛондон – європейська столиця стартапівЛондон – европейская столица стартапов

London has strengthened its ambition to become ” the capital of Silicon » (Silicon capital) Europe – says the mayor’s office in London , who presented the report and the figures for the past year and called him a “star” year. During the year, has managed to attract the capital of an unprecedented number of the best companies in the world .Лондон зміцнив свої амбіції стати « Кремнієвої столицею» ( Silicon capital ) Європи , – стверджує мерія Лондона , яка представила звіт і цифри за минулий рік і назвала його « зірковим» роком. Протягом року вдалося залучити до столиці небувалу кількість кращих компаній світу.Лондон укрепил свои амбиции стать «Кремниевой столицей» (Silicon capital) Европы, – ут­верждает мэрия Лондона, ко­торая представила отчет и цифры за прошедший год и назвала его «звездным» годом. В течение года удалось привлечь в столицу небывалое количество лучших компаний мира. 
Over the last year in the British capital has opened 90 foreign companies operating in the field of new technologies . Half of them came from America , and the rest – from Europe and small group – from China. Among them are American LinkedIn, a social network for business contacts , the French marketing company Solocal Group and many smaller companies. Became the largest investment of Google, who decided to spend £ 1 billion for the opening of its European headquarters in London’s King’s Cross.
New companies are based not only in Tech City, around the so-called «Silicon roundabout» on Old Street, but also spread to other areas , for example, in Croydon and Soho. London is unique in many ways – in one city focused different areas and technologies that can effectively promote each other. This fact attracts , say, Americans and Chinese. In London attracts talent from around the world , it offers excellent access to global markets , including financial ones. London continues to enhance its reputation as the capital of the new technologies and creativity.
Recently, also noted a record number of investments from foreign companies serving the business – only the last fiscal year opened 260 new projects. It is estimated that during the first year they will create 4407 new jobs and another place 9141 – three years later .
За минулий рік в британській столиці відкрилося 90 зарубіжних компаній , що працюють у сфері нових технологій. Половина з них прибули з Америки , решта – з Європи і незначна група – з Китаю. Серед них американська LinkedIn , соціальна мережа по діловим контактам , французька маркетингова компанія Solocal Group і безліч більш дрібних компаній. Найбільшим вкладенням став Google , який вирішив витратити £ 1 млрд на відкриття своєї європейської штаб -квартири в лондонському районі King’s Cross .
Нові підприємства базуються не тільки в Tech City , навколо так званого « Silicon roundabout » на Old Street , але і поширюються в інші райони , наприклад , в Croydon і Soho . Лондон в багатьох сенсах унікальний – в одному місті зосереджені різні сфери і технології , які дозволяють ефективно просувати один одного. Саме цей факт і приваблює сюди , скажімо , американців і китайців. У Лондон з’їжджаються таланти з усього світу , звідси відкривається прекрасний доступ на світові ринки , в тому числі і фінансові. Лондон продовжує зміцнювати репутацію столиці нових технологій і творчості.
Останнім часом відзначено також рекордне число інвестицій з боку закордонних компаній, що обслуговують бізнес, – тільки за останній фінансовий рік відкрилося 260 нових проектів. Підраховано , що протягом першого року вони створять 4407 нових робочих місць і ще 9141 місце – через три роки.
За прошлый год в британ­ской столице открылось 90 за­рубежных компаний, работающих в сфере новых технологий. Половина из них прибыли из Америки, остальные – из Европы и незначительная группа – из Китая. Среди них американская LinkedIn, социальная сеть по деловым контактам, французская маркетинговая компания Solocal Group и множество более мел­ких компаний. Самым крупным вложением стал Google, который решил потратить £1 млрд на открытие своей европейской штаб-квартиры в лондонском районе King’s Cross.
Новые компании базиру­ют­ся не только в Tech City, вок­руг так называемого «Silicon roundabout» на Old Street, но и распространяются в другие районы, например, в Croydon и Soho. Лондон во многих смыслах уникален – в одном городе сосредоточены разные сферы и технологии, которые позволяют эффективно продвигать друг друга. Именно этот факт и привлекает сюда, скажем, американцев и китайцев. В Лондон съезжаются таланты со всего мира, отсюда открывается прекрасный дос­туп на мировые рынки, в том числе и финансовые. Лондон продолжает укреплять репутацию столицы новых технологий и творчества.
В последнее время отмечено также рекордное число инвестиций со стороны зарубежных компаний, обслуживающих бизнес, – только за последний финансовый год открылось 260 новых проектов. Подсчи­та­но, что в течение первого года они создадут 4407 новых рабочих мест и еще 9141 мес­то – через три года.

Перейти до панелі інструментів