Britain has completed a military operation in AfghanistanВеликобританія завершила військову операцію в АфганістаніВеликобритания завершила военную операцию в Афганистане

For 13 years in Afghanistan, the British military lost killed more than 450 people.

The last British military base in Afghanistan handed control of the Afghan security forces. At Camp Bastion in Helmand Province was lowered the British flag, which became a symbol of the fact that for the UK over the war in Afghanistan, reports BBC. During the country’s participation in operations against the Taliban and “Al Qaeda” killed 453 British soldiers.За 13 років перебування в Афганістані британські військові втратили убитими понад 450 осіб.

Остання британська військова база в Афганістані передана під контроль афганських сил безпеки. На Кемп-Бастіон в провінції Гельменд був спущений британський прапор, що стало символом того, що для Великобританії війна в Афганістані закінчилася, передає BBC. За час участі країни в операції проти талібів і бойовиків “Аль-Каїди” загинули 453 британських військових.За 13 лет пребывания в Афганистане британские военные потеряли убитыми более 450 человек.

Последняя британская военная база в Афганистане передана под контроль афганских сил безопасности. На Кэмп-Бастион в провинции Гельменд был спущен британский флаг, что стало символом того, что для Великобритании война в Афганистане закончилась, передает BBC. За время участия страны в операции против талибов и боевиков “Аль-Каиды” погибли 453 британских военных.

As recognized by the Minister of Defence of the United Kingdom Michael Fallon, for 13 years, which was a military operation, “Taliban” win and failed, and now the full responsibility for the situation lies with the Afghan security forces. However, he promised to continue to assist the Afghan military in training military personnel.

British troops in Afghanistan since 2001. Camp Bastion was the main British base in the country in 2006. In the midst of the war in 2009 on her, and even 137 patrol bases in southern Afghanistan UK based about 10 thousand soldiers.

By the beginning of next year in Afghanistan should remain only a small number of British military – is in Kabul Military Academy, which is managed by the British.

Under the control of the Afghan authorities have transferred their neighboring Camp Bastion American base Camp Levernek. In the near future it will leave all the soldiers, but the exact time is not named for security reasons. Thus the military operations in the country completes the US Marine Corps.

Fully its troops from Afghanistan the US plans to withdraw after 2015. As stated at the end of May, President Barack Obama, the number of American troops in the country after 2014 will be about 9.8 thousand. Fighters. During 2015 the personnel of the group decreased by about half. In 2016, the US Mission in Afghanistan to limit the scope of the Embassy in Kabul, which is attributed to the protection unit.

Як визнав міністр оборони Великобританії Майкл Феллон, за 13 років, що йшла військова операція, “Талібан” перемогти так і не вдалося, і зараз повна відповідальність за розвиток ситуації лягає на афганські сили безпеки. При цьому він пообіцяв продовжити надавати допомогу афганським військовим в підготовці армійських кадрів.

Британські війська перебували в Афганістані з 2001 року. Кемп-Бастіон стала основною британської базою в країні в 2006 році. В розпал війни в 2009 році на ній, а також ще 137 патрульних базах Великобританії в південному Афганістані базувалися близько 10 тисяч військовослужбовців.

До початку наступного року в Афганістані має залишитися лише невелике число британських військових – в Кабулі знаходиться військова академія, яка управляється британцями.

Під контроль афганської влади передали також сусідню з Кемп-Бастіон американську базу Кемп-Левернек. У самий найближчий час її залишать усі військовослужбовці, проте точний час не називається з міркувань безпеки. Таким чином військові операції в країні завершує корпус морської піхоти США.

Повністю свої війська з Афганістані США планують вивести після 2015 року. Як заявив в кінці травня президент Барак Обама, контингент американських військ в країні після 2014 року складе приблизно 9,8 тис. Бійців. Протягом 2015 особовий склад угруповання скоротять приблизно наполовину. У 2016 році представництво США в Афганістані обмежиться рамками посольства в Кабулі, до якого буде приписано підрозділ охорони.

Как признал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, за 13 лет, что шла военная операция, “Талибан” победить так и не удалось, и сейчас полная ответственность за развитие ситуации ложится на афганские силы безопасности. При этом он пообещал продолжить оказывать помощь афганским военным в подготовке армейских кадров.

Британские войска находились в Афганистане с 2001 года. Кэмп-Бастион стала основной британской базой в стране в 2006 году. В разгар войны в 2009 году на ней, а также еще 137 патрульных базах Великобритании в южном Афганистане базировались около 10 тысяч военнослужащих.

К началу следующего года в Афганистане должно остаться лишь небольшое число британских военных – в Кабуле находится военная академия, которая управляется британцами.

Под контроль афганских властей передали также соседнюю с Кэмп-Бастион американскую базу Кэмп-Левернек. В самое ближайшее время ее покинут все военнослужащие, однако точное время не называется из соображений безопасности. Таким образом военные операции в стране завершает корпус морской пехоты США.

Полностью свои войска из Афганистане США планируют вывести после 2015 года. Как заявил в конце мая президент Барак Обама, контингент американских войск в стране после 2014 года составит примерно 9,8 тыс. бойцов. В течение 2015 года личный состав группировки сократят примерно наполовину. В 2016 году представительство США в Афганистане ограничится рамками посольства в Кабуле, к которому будет приписано подразделение охраны.

Перейти до панелі інструментів