In Greece won the parliamentary election opponents actions “austerity”В Греції на парламентських виборах перемогли противники заходів “жорсткої економії”В Греции на парламентских выборах победили противники мер “жесткой экономии”

In the early parliamentary elections in Greece won a landslide opposition Coalition of the Radical Left SYRIZA

According to a count of 75% of the vote for the party of Alexis Tsipraca on Sunday, January 25, voted 36.1% of voters, according Espreso.TV citing Deutsche Welle.На позачергових парламентських виборах в Греції впевнену перемогу здобула опозиційна Коаліція радикальних лівих СІРІЗА

Згідно з результатами підрахунку 75% голосів, за партію Алексіса Ціпраcа в неділю, 25 січня, проголосували 36,1% виборців, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Deutsche Welle.На внеочередных парламентских выборах в Греции уверенную победу одержала оппозиционная коалиция радикальных левых СИРИЗА

Согласно результатам подсчета 75% голосов, за партию Алексиса Ципраcа в воскресенье, 25 января, проголосовали 36,1% избирателей, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Deutsche Welle.

In second place – the Conservative Party “New Democracy” Prime Minister Antonis Samaras with the outcome in 28.1% of the vote.

Pravoekstremistska party “Golden Dawn” (“Golden Star”), according to preliminary results, won 6.3% of votes, founded in early 2014 pro-European centrist party “That sweats” (“River”) – 6%. Parliament also passed the Communists (5.5), the right-populist party “Independent Greeks”.

Panhellenic Socialist Movement PASOK, which are included in the current ruling coalition, according to these data, received 4.7% of the vote.

Tsypras promises that now troika of international lenders (European Commission, ECB and IMF) “will not play any role in the country” and rigid economy measures will remain in the past. Tsipras said that Athens will negotiate over whether to “take Greece to the vicious circle of excessive debt.”

Earlier, the party leader Tsipras said that his party supports the output of Greece from the euro zone, but only wants to temporary moratorium on the payment of the debt. Later, the German media reported that the German authorities allow exit of Greece from the euro zone if SYRIZA came to power, but later Vice-Chancellor of Germany denied these rumors and called for the preservation of Greece in the eurozone.

На другому місці – Консервативна партія “Нова демократія” прем’єр-міністра Антоніса Самараса з результатом в 28,1% голосів.

Правоекстремістська партія “Хрісі Авгі” (“Золота зоря”), за попередніми результатами, набрала 6,3 % голосів, заснована на початку 2014 року проєвропейська центристська партія “Те потамі” (“Річка”) – 6 %. Також до парламенту пройшли комуністи (5,5), право-популістська партія “Незалежні греки”.

Всегрецький соціалістичний рух ПАСОК, який входять в нинішню правлячу коаліцію, згідно з цими даними, отримав 4,7% голосів.

Ципрас обіцяє, що тепер трійка міжнародних кредиторів (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ) “не буде грати ніякої ролі в країні”, а заходи жорсткої економіки залишаться в минулому. Ціпрас зазначив, що Афіни будуть вести переговори з приводу того, щоб “вивести Грецію з порочного кола надмірних боргів”.

Нагадаємо, раніше лідер партії Ціпрас заявляв, що його партія не виступає за вихід Греції із зони євро, а лише хоче домогтися тимчасового мораторію на виплату боргу країни. Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що влада Німеччини допускає вихід Греції із зони євро в разі приходу до влади СІРІЗА, проте пізніше віце-канцлер Німеччини спростував ці чутки і висловилася за збереження Греції в єврозоні.

На втором месте – Консервативная партия “Новая демократия” премьер-министра Антониса Самараса с результатом в 28,1% голосов.

Правоэкстремистская партия “Хриси Авги” (“Золотая звезда”), по предварительным результатам, набрала 6,3% голосов, основанная в начале 2014 года проевропейская центристская партия “То потами” (“Река”) – 6%. Также в парламент прошли коммунисты (5,5), право-популистская партия “Независимые греки”.

Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, который входят в нынешнюю правящую коалицию, согласно этим данным, получил 4,7% голосов.

Ципрас обещает, что теперь тройка международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) «не будет играть никакой роли в стране”, а меры жесткой экономики останутся в прошлом. Ципрас отметил, что Афины будут вести переговоры по поводу того, чтобы “вывести Грецию из порочного круга чрезмерных долгов”.

Напомним, ранее лидер партии Ципрас заявлял, что его партия не выступает за выход Греции из зоны евро, а лишь хочет добиться временного моратория на выплату долга страны. Позже немецкие СМИ сообщили, что власти Германии допускает выход Греции из зоны евро в случае прихода к власти СИРИЗА, однако позже вице-канцлер Германии опроверг эти слухи и высказалась за сохранение Греции в еврозоне.

Перейти до панелі інструментів