Greeks storming ATMs opposition demands resignation TsyprasaГреки штурмують банкомати, опозиція вимагає відставки ЦипрасаГреки штурмують банкомати, опозиція вимагає відставки Ципраса

In Greece, on Saturday, June 27, increased queues to ATMs, according to news agencies reporters. People call friends and relatives and give them as soon as possible to withdraw money from accounts, reports German newspaper Spiegel Online of Athens.У Греції в суботу, 27 червня, збільшилися черги до банкоматів, повідомляють репортери інформаційних агенцій. Люди телефонують друзям і родичам і радять їм якнайшвидше знімати гроші з рахунків, передає кореспондент німецького видання Spiegel Online із Афін.В Греции в субботу, 27 июня, увеличились очереди к банкоматам, сообщают репортеры информационных агентств. Люди звонят друзьям и родственникам и советуют им быстрее снимать деньги со счетов, передает корреспондент немецкого издания Spiegel Online с Афин.

Information agencies AP writes that from mid-June of accounts in Greece withdrew more than four billion euros.
In Greece, on Saturday, June 27, increased queues to ATMs, according to news agencies reporters. People call friends and relatives and give them as soon as possible to withdraw money from accounts, reports German newspaper Spiegel Online of Athens. Information agencies AP writes that from mid-June of accounts in Greece withdrew more than four billion euros.

Living in Greece devastate ATMs, fearing a default of the country. Defence Minister called such concerns “exaggerated” and urged Greeks to reject the proposal in a referendum creditors.

Media reported queues of dozens of people and empty ATMs. Meanwhile, Minister of National Defense Panos Parliamentary Assembly said that “citizens should not be afraid.” He assured Greeks that banks have closed and ATMs are money, and added that “all this is an exaggeration.”

Parliamentary Assembly, headed pravopopulistsku party “Independent Greeks”, part of the ruling coalition, called on all parties to take part in the referendum and vote against the claims. Minister of Environment and Energy Panagiotis Lafazanis, a leader of the left internal party opposition coalition SYRIZA, also urged people in the country to give a negative response to the vote. “All Greeks say” no “- said Lafazanis.

Greek opposition calls to resign Tsyprasa file

Leader of the Panhellenic Socialist Movement (PASOK) Fofi Hennimata called prime minister Alexis Tsyprasa submit a resignation. “As Mr Tsypras not able to make responsible decisions, he should go to retire and give citizens vote for their future on early elections”, – quotes Reuters words Hennimaty. The head of the Greek pro-European party “sweats” Stavros Theodorakis states that “Tsypras Parliamentary Assembly and decided to head lobbying campaign to return to the drachma, to bring the country out of the EU.” “We will fight together for a strong Greece in the heart of Europe” – said the politician.

Tsypras offers a “break with all partners and exit from the Eurozone”, said the former Prime Minister of Greece Antonis Samaras.

Tsypras against “blackmail”

On the night of Saturday, Greek Prime Minister Alexis Tsypras said that if Greece reached with the IMF, the ECB and the European Commission unity on the issue of reform, the July 5 in the country held a referendum on the requirements of international lenders. He also called lenders offer “blackmailing ultimatum” and called on the population “with determination but with calmness answer authoritarianism and rigid policy of savings.”

If Athens does not get blocked last tranche (7.2 billion euros) from the second package of financial assistance, then Greece will face a default, after which may begin the process of withdrawal from the Eurozone.

Інформагенція AP пише, що з середини червня із рахунків у Греції зняли не менше чотирьох мільярдів євро.

У Греції в суботу, 27 червня, збільшилися черги до банкоматів, повідомляють репортери інформаційних агенцій. Люди телефонують друзям і родичам і радять їм якнайшвидше знімати гроші з рахунків, передає кореспондент німецького видання Spiegel Online із Афін. Інформагенція AP пише, що з середини червня із рахунків у Греції зняли не менше чотирьох мільярдів євро.

Жителі Греції спустошують банкомати, остерігаючись дефолту країни. Міністр оборони назвав такі побоювання “перебільшенням” і закликав греків відхилити пропозиції кредиторів на референдумі.

ЗМІ повідомляють про черги з десятків людей та спорожнілі банкомати. Водночас міністр національної оборони країни Панос Камменос заявив, що “громадяни не повинні боятися”. Він запевнив греків, що банки не зачиняться, а в банкоматах будуть гроші, і додав, що “все це перебільшення”.

Камменос, який очолює правопопулістську партію “Незалежні греки”, що входить до правлячої коаліції, закликав усі партії узяти участь у референдумі та проголосувати проти вимог кредиторів. Міністр охорони довкілля й енергетики Панайотіс Лафазаніс, лідер лівої внутрішньопартійної опозиції в коаліції СИРІЗА, також закликав мешканців країни дати негативну відповідь на голосуванні. “Усі греки скажуть”ні”, – заявив Лафазаніс.

Грецька опозиція закликає Ципраса подати в відставку

Лідерка Всегрецького соціалістичного руху (ПАСОК) Фофі Геннімата закликала прем’єр-міністра країни Алексіса Ципраса подати в відставку. “Оскільки пан Ципрас не здатний ухвалювати відповідальні рішення, він повинен піти в відставку і дати громадянам проголосувати за їхнє майбутнє на позачергових виборах”, – цитує Reuters слова Геннімати. Глава грецької проєвропейської партії “Потамі” Ставрос Теодоракіс стверджує, що “Ципрас і Камменос вирішили очолити лобістську кампанію з повернення до драхми, щоб вивести країну з Європейського Союзу”. “Ми будемо разом боротися за сильну Грецію в серці Європи”, – заявив політик.

Ципрас пропонує “розрив із усіма партнерами і вихід із Єврозони”, вказав колишній прем’єр-міністр Греції Антоніс Самарас.

Ципрас проти “шантажу”

У ніч на суботу прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що якщо Греція досягне з МВФ, ЄЦБ та Єврокомісією єдності в питанні реформ, то 5 липня у країні відбудеться референдум щодо вимог міжнародних кредиторів. Він також назвав пропозиції кредиторів “шантажним ультиматумом” і закликав жителів країни “із рішучістю, але зі спокоєм дати відповідь авторитаризму та твердій політиці заощаджень”.

Якщо Афіни не отримають заблокований останній транш (7,2 мільярда євро) із другого пакета фінансової допомоги, то Греції загрожуватиме дефолт, після якого може розпочатися процес виходу країни з Єврозони.

 

Информагентство AP пишет, что с середины июня со счетов в Греции сняли не менее четырех миллиардов евро.
В Греции в субботу, 27 июня, увеличились очереди к банкоматам, сообщают репортеры информационных агентств. Люди звонят друзьям и родственникам и советуют им быстрее снимать деньги со счетов, передает корреспондент немецкого издания Spiegel Online с Афин. Информагентство AP пишет, что с середины июня со счетов в Греции сняли не менее четырех миллиардов евро.

Жители Греции опустошают банкоматы, опасаясь дефолта страны. Министр обороны назвал такие опасения “преувеличением” и призвал греков отклонить предложения кредиторов на референдуме.

СМИ сообщают об очередях из десятков людей и опустевшие банкоматы. В то же время министр национальной обороны страны Панос Камменос заявил, что “граждане не должны бояться”. Он заверил греков, что банки не закроются, а в банкоматах будут деньги, и добавил, что “все это преувеличение”.

Камменос, возглавляющий правопопулистского партию “Независимые греки”, входящей в правящую коалицию, призвал все партии принять участие в референдуме и проголосовать против требований кредиторов. Министр охраны окружающей среды и энергетики Панайотис Лафазанис, лидер левой внутрипартийной оппозиции в коалиции СИРИЗА, также призвал жителей страны дать отрицательный ответ на голосовании. “Все греки скажут” нет “, – заявил Лафазанис.

Греческая оппозиция призывает Ципраса подать в отставку

Лидер Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) Фофи Геннимата призвала премьер-министра страны Алексиса Ципраса подать в отставку. “Поскольку господин Ципрас не способен принимать ответственные решения, он должен уйти в отставку и дать гражданам проголосовать за их будущее на внеочередных выборах”, – цитирует Reuters слова Генниматы. Глава греческой проевропейской партии “потами” Ставрос Теодоракис утверждает, что “Ципрас и Камменос решили возглавить лоббистскую кампанию по возвращению к драхме, чтобы вывести страну из Европейского Союза”. “Мы будем вместе бороться за сильную Грецию в сердце Европы”, – заявил политик.

Ципрас предлагает “разрыв со всеми партнерами и выход из еврозоны”, указал бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас.

Ципрас против “шантажа”

В ночь на субботу премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что если Греция достигнет с МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссией единства в вопросе реформ, то 5 июня в стране пройдет референдум относительно требований международных кредиторов. Он также назвал предложения кредиторов “шантажным ультиматумом” и призвал жителей страны “с решимостью, но со спокойствием ответить авторитаризма и твердой политике сбережений”.

Если Афины не получат заблокирован последний транш (7,2 миллиарда евро) со второго пакета финансовой помощи, то Греции грозит дефолт, после которого может начаться процесс выхода страны из еврозоны.

Перейти до панелі інструментів