Tsypras confirmed the temporary closure of Greek banksЦипрас підтвердив тимчасове закриття грецьких банківЦипрас подтвердил временном закрытии греческих банков

Greek financial institutions will remain closed on Monday, 29 June. In addition, the Greek central bank implements control over the circulation of capital, Prime Minister of the country.Грецькі фінансові установи залишаться зачиненими в понеділок, 29 червня. Окрім того, грецький центробанк запровадить контроль за обігом капіталу, заявив прем’єр-міністр країни.Греческие финансовые учреждения останутся закрытыми в понедельник, 29 июня. Кроме того, греческий центробанк введет контроль за оборотом капитала, заявил премьер-министр страны.
Greek banks will remain closed on Monday, 29 June. This was confirmed by the Prime Minister of Greece Alexis Tsypras Sunday evening in Athens, transmits information agencies AFP. The head of the Greek government stressed that deposits, wages and pensions citizens are “guaranteed”. Tsypras also said that the central bank of Greece will introduce control over the circulation of capital transfers information agencies Reuters.

Thus in Athens, hoping to avert the collapse of the country’s financial sector after the European Central Bank decided to freeze the amount of so-called emergency loans to Greek banks at around 90 billion euros instead of increase them, said dpa referring to the head of one of the largest Greek banks Piraeus Bank.

On the eve of the Greek Finance Minister Janis Varufakis with the head of the Central Bank of Greece held a crisis meeting Council financial stability. To this Eurogroup refused to continue the program of financial support for Greece to a referendum on the agreement with international lenders, scheduled for 5 July. The validity of this program expires on 30 June.

Грецькі банки залишаться зачиненими в понеділок, 29 червня. Це підтвердив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас увечері в неділю в Афінах, передає інформагенція AFP. При цьому глава грецького уряду наголосив, що депозити, заробітна плата і пенсії громадян залишаються “гарантованими”. Ципрас також повідомив, що центральний банк Греції запровадить контроль за обігом капіталу, передає інформагенція Reuters.

Таким чином в Афінах сподіваються відвернути колапс фінансового сектору країни після того, як Європейський центральний банк вирішив заморозити обсяг так званих екстрених кредитів для грецьких банків на рівні близько 90 мільярдів євро замість того, щоб підвищити їх, уточнює dpa з посиланням на главу правління одного з найбільших грецьких банків Piraeus Bank.

Напередодні грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс разом із главою центробанку Греції провів кризову зустріч ради фінансової стабільності країни. До цього Єврогрупа відмовилася продовжувати програму фінансової підтримки Греції до референдуму щодо домовленостей із міжнародними кредиторами, запланованого на 5 липня. Термін дії цієї програми закінчується 30 червня.


Греческие банки останутся закрытыми в понедельник, 29 июня. Это подтвердил премьер-министр Греции Алексис Ципрас вечером в воскресенье в Афинах, передает информагентство AFP. При этом глава греческого правительства подчеркнул, что депозиты, заработная плата и пенсии граждан остаются “гарантированными”. Ципрас также сообщил, что центральный банк Греции введет контроль за оборотом капитала, передает информагентство Reuters.

Таким образом в Афинах надеются отвлечь коллапс финансового сектора страны после того, как Европейский центральный банк решил заморозить объем так называемых экстренных кредитов для греческих банков на уровне около 90 млрд евро вместо того, чтобы повысить их, уточняет dpa со ссылкой на главу правления одного из крупнейших греческих банков Piraeus Bank.

Накануне греческий министр финансов Янис Варуфакис вместе с главой центробанка Греции провел кризисную встреча совета финансовой стабильности страны. К этому Еврогруппа отказалась продолжать программу финансовой поддержки Греции к референдуму по договоренности с международными кредиторами, запланированного на 5 июля. Срок действия этой программы истекает 30 июня.

Перейти до панелі інструментів