Russians in Britain complain that their hateРосіяни у Великобританії скаржаться, що їх ненавидять Россияне в Великобритании жалуются, что их ненавидят

Russians who live in London and other UK cities complain that after terrorists brought down pro Boeing 777 in Donbas, they began to hate in the UK. About it writes The Guardian, which communicated with the Londoners Russian origin.Вихідці з Росії вважають, що ненависть до них стала “офіційною” позицією британців. Архів Росіяни у Великобританії скаржаться, що їх ненавидятьРоссияне, которые живут в Лондоне и других городах Великобритании, жалуются, что после того, как пророссийские террористы сбили Boeing 777 на Донбассе, их начали ненавидеть в Великобритании. Об этом пишет The Guardian, которая пообщалась с лондонцами российского происхождения.

The newspaper writes that the Russians accused the British press of lying and deliberately laying the blame for the downed airliner on all their citizens. “Now they say that the Russians killer” – says an electrician from London who lives in the UK capital for 12 years. “Do you believe in collective punishment, then you want to bomb people for their citizenship? Now hatred of the Russians – this is really an official policy. British culture is to find the culprit. Intimidate him. Intimidate his entourage. Not to take over the job of investigating the case . judged by the most superficial data “, – says consultant pharmacist Anna from London. Former Russian Military Alexander, who lives in the UK for 20 years, I am convinced that the British still remember the Cold War. So back to the Russians hate easily. It is also against the imposition of sanctions against Russia because they “hit the middle class and the poor Russians,” and the oligarchs will not suffer. “It seemed like the story was ready for the media before being dropped that plane. I do not like Putin’s policies. But, unfortunately, it has pushed me to the side of Russia, though I did not support it with the beginning of the conflict in Ukraine” – said the Russian, who owns a small firm in London and wished to remain anonymous.
Another native of Russia, who works for an insurance company, said that the British press is “more or less objective,” but notes that in Russian the words of Prime Minister David Cameron’s “sound very tough.” Tension between Russians and Ukrainians growing even at the household level. Recently in the Turkish resort of Russians and Ukrainians staged a grand fight with sun loungers and chairs.

Росіяни, які живуть в Лондоні та інших містах Великобританії, скаржаться, що після того, як проросійські терористи збили Boeing 777 на Донбасі, їх почали ненавидіти у Великобританії.

Про це пише The Guardian, яка поспілкувалася з лондонцями російського походження. Газета пише, що росіяни звинувачують британську пресу в брехні і навмисному покладанні вини за збитий авіалайнер на всіх росіян. “Тепер кажуть, що росіяни вбивці”, – каже електрик з Лондона, який живе в столиці Великобританії вже 12 років. “Ви вірите в колективну кару? Ви хочете бомбити людей за їхнє громадянство? Зараз ненависть до росіян – це реально офіційна політика.

Британська культура полягає в тому, щоб знайти винного. Залякати його. Залякати його оточення. Не брати на себе роботу з розслідування справи. Судити за найбільш поверховими даними”, – каже консультант-фармацевт Анна з Лондона. Колишній російський військовий Олександр, який живе в Великобританії вже 20 років, переконаний, що британці ще пам’ятають холодну війну. Тому повернути ненависть до росіян легко. Він також проти введення санкцій проти Росії, оскільки вони “вдарять по середньому класу і бідним росіянам”, а олігархи не постраждають. “Здавалося, ця історія була готова для ЗМІ ще до того, як впав той літак. Мені не дуже подобається політика Путіна. Але, нажаль, все це підштовхнуло мене на бік Росії, хоча я не підтримував її з початку конфлікту в Україні”, – сказав росіянин, який володіє невеликою фірмою у Лондоні і побажав залишитися неназваним.

Інша уродженка Росії, яка працює в страховій компанії, вважає, що британська преса “більш-менш об’єктивна”, але зауважує, що російською слова прем’єр-міністра Девіда Кемерона “звучать дуже жорстко”. Напруга між росіянами і українцями зростає навіть на побутовому рівні. Нещодавно на турецькому курорті росіяни та українці влаштували грандіозну бійку з шезлонгами та кріслами.

Газета пишет, что россияне обвиняют британскую прессу во лжи и намеренном возложении вины за сбитый авиалайнер на всех их сограждан. “Теперь говорят, что россияне убийцы”, – говорит электрик из Лондона, который живет в столице Великобритании уже 12 лет. “Вы верите в коллективную казнь? Вы хотите бомбить людей за их гражданство? Сейчас ненависть к россиянам – это реально официальная политика. Британская культура заключается в том, чтобы найти виновного. Запугать его. Запугать его окружение. Не брать на себя работу по расследованию дела. Судить по наиболее поверхностными данными”, – говорит консультант-фармацевт Анна из Лондона. Бывший российский военный Александр, который живет в Великобритании уже 20 лет, убежден, что британцы еще помнят холодную войну. Поэтому вернуть ненависть к россиянам легко. Он также против введения санкций против России, поскольку они “ударят по среднему классу и бедным россиянам”, а олигархи не пострадают. “Казалось, эта история была готова для СМИ еще до того, как упал тот самолет. Мне не очень нравится политика Путина. Но, к сожалению, все это подтолкнуло меня на сторону России, хотя я не поддерживал ее с начала конфликта в Украине”, – сказал россиянин, который владеет небольшой фирмой в Лондоне и пожелал остаться неназванным.
Другая уроженка России, которая работает в страховой компании, считает, что британская пресса “более-менее объективная”, но замечает, что по-русски слова премьер-министра Дэвида Кэмерона “звучат очень жестко”. Напряжение между россиянами и украинцами растет даже на бытовом уровне. Недавно на турецком курорте россияне и украинцы устроили грандиозную драку с шезлонгами и креслами.

Перейти до панелі інструментів