In London’s Saatchi Gallery opened an exhibition of Ukrainian artУ лондонській Saatchi Gallery відкрилась виставка українського мистецтваВ лондонской Saatchi Gallery открылась выставка украинского искусства

At Saatchi Gallery during the festival “Days of Ukraine in the United Kingdom”, an exhibition of “Anticipation: Ukrainian contemporary art today.” The gallery exhibited more than 160 works of 38 Ukrainian artists, among them several inhabitants.У Saatchi Gallery в рамках фестивалю «Дні України у Великобританії» відкрилася виставка «Передчуття: українське сучасне мистецтво сьогодні». У галереї експонуватиметься більш ніж 160 робіт 38 українських художників, серед яких є  декілька львів’ян.В Saatchi Gallery в рамках фестиваля «Дни Украины в Великобритании» открылась выставка «Предчувствие: украинское современное искусство сегодня». В галерее будет экспонироваться более 160 работ 38 украинских художников, среди которых есть несколько львовян.Most of the exhibited works were created in developments that Ukraine experienced during 2014.However, many artists have managed to anticipate future changes and to reflect in their work problems and issues that concern us today. Reported Portal Art Ukraine .

It is not surprising that the exhibition was called “Premonition: Ukrainian art today.”

The exhibition was attended Nazar Bilyk, Sergey Bratkov, Daniel Galkin, GAZ, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrov, Paul Kerestey Mary Kulikovo, Anton den, Makov, Maxim Mamsykov Nicholas Matsenko Roman Minin, Natsprom, Serhiy Petlyuk, Yuri Pikul, Roman Pyatkovka, Power Ralko, Winnie Reunov, Alexander Roitburd, Stephen Riabchenko Arsen Sawada, Alex Sai, Tiberius Silvashi Yuri Solomko Anna forties, Anatole Stepanenko, John Svitlychny Viktor Sidorenko, Marina Talyutto, Ten Point & Dis / Order, Oleg Tistol, Basil Tsaholov, Miroslav Vajda, Artem Volokitin, Alexander Zhyvotkov, Hamlet Zinkovskyi.

Above exhibition curators worked together Alexander Soloviev, Marina Shcherbenko Igor Abramovich and Andrey Sidorenko in consultation with Vladislav aces and Natalie Shpytkovskoyi, the Institute of Contemporary Art of Ukraine and the National Academy of Arts of Ukraine.

Days of Ukraine in the UK – is the biggest festival in London, devoted to the culture of Ukraine.

Saatchi Gallery was founded in 1985 to provide an innovative platform to showcase contemporary art the broadest possible audience. According to the annual survey conducted by Art Newspaper for the last 5 years gallery held 15 of the 20 most visited exhibitions in London. According Museum Analytics Gallery is part of the top 5 museums with the most likes on Facebook and Twitter.Більшість з експонованих робіт були створені ще до подій, які переживала Україна протягом 2014 року. Проте багатьом митцям вдалося передбачити майбутні зміни і відобразити у своїх творах проблеми і питання, що хвилюють нас сьогодні. Про це повідомляє портал Art Ukraine.

Тож не дивно, що виставка отримала назву «Передчуття: Українське мистецтво сьогодні».

У виставці взяли участь Назар Білик, Сергій Братков, Данило Галкін, GAZ, Микита Кадан, Жанна Кадирова, Павло Керестей, Марія Куликівська, Антон Логов, Павло Маков, Максим Мамсиков, Микола Маценко, Роман Мінін, Natsprom, Сергій Петлюк, Юрій Пікуль, Роман Пятковка, Влада Ралко, Вінні Реунов, Олександр Ройтбурд, Степан Рябченко, Арсен Савадов, Олексій Сай, Тіберій Сільваші, Юрій Соломко, Ганна Сорокова, Анатоль Степаненко, Іван Світличний, Віктор Сидоренко, Марина Талютто, Ten Point & Dis/Order, Олег Тістол, Василь Цаголов, Мирослав Вайда, Артем Волокітін, Олександр Животков, Гамлет Зіньковський.

Над виставкою спільно працювали куратори Олександр Соловйов, Марина Щербенко, Ігор Абрамович і Андрій Сидоренко за консультаційної підтримки Владислава Тузова і Наталі Шпитковської, співробітників Інституту проблем сучасного мистецтва України та Національної академії мистецтв України.

Дні України у Великобританії — це наймасштабніший фестиваль у Лондоні, присвячений культурі України.

Saatchi Gallery була заснована у 1985 році з метою надати інноваційну платформу для демонстрації сучасного мистецтва максимально широкій аудиторії. Відповідно до щорічного опитування, яке проводить Art Newspaper за останні 5 років галерея провела 15 з 20 найбільш відвідуваних виставок у Лондоні. Згідно Museum Analytics галерея входить до топ-5 музеїв, що отримали найбільшу кількість лайків у Facebook і Twitter.

Большинство из экспонируемых работ были созданы еще до событий, которые переживала Украина в течение 2014 года. Однако многим художникам удалось предсказать будущие изменения и отразить в своих произведениях проблемы и вопросы, волнующие нас сегодня. Об этом сообщает портал Art Ukraine .

Неудивительно, что выставка получила название «Предчувствие: Украинское искусство сегодня».

В выставке приняли участие Назар Билык, Сергей Братков, Даниил Галкин, GAZ, Никита Кадан, Жанна Кадырова, Павел Кересть, Мария Куликовская, Антон Логово, Павел Маков, Максим Мамсиков, Николай Маценко, Роман Минин, Natsprom, Сергей Петлюк, Юрий Пикуль, Роман Пятковка, Влада Ралко, Винни Реунов, Александр Ройтбурд, Степан Рябченко, Арсен Савадов, Алексей Сай, Тиберий Сильваши, Юрий Соломко, Анна Сороковая, Анатоль Степаненко, Иван Светличный, Виктор Сидоренко, Марина Талютто, Ten Point & Dis / Order, Олег Тистол, Василий Цаголов, Мирослав Вайда, Артем Волокитин, Александр Животков, Гамлет Зиньковский.

Над выставкой совместно работали кураторы Александр Соловьев, Марина Щербенко, Игорь Абрамович и Андрей Сидоренко при консультационной поддержке Владислава Тузова и Натали Шпитковский, сотрудников Института проблем современного искусства Украины и Национальной академии искусств Украины.

Дни Украины в Великобритании – это самый масштабный фестиваль в Лондоне, посвященный культуре Украины.

Saatchi Gallery была основана в 1985 году с целью предоставить инновационную платформу для демонстрации современного искусства максимально широкой аудитории. Согласно ежегодному опросу, которое проводит Art Newspaper за последние 5 лет галерея провела 15 из 20 наиболее посещаемых выставок в Лондоне. Согласно Museum Analytics галерея входит в топ-5 музеев, получивших наибольшее количество лайков в Facebook и Twitter.

Перейти до панелі інструментів