London – the most popular city for immigrantsЛондон – найпопулярніше місто для емігрантівЛондон — самый популярный город для эмигрантов

Experts from consulting firm Boston Consulting Group, together with a group of sites The Network, specializing in the recruitment of workers came to the conclusion that the most desirable city for people from all over the world who want to find a job in another country or city is London. This writes the Financial Times.Фахівці з консалтингової компанії Boston Consulting Group разом з групою сайтів The Network, що спеціалізуються на наймі працівників, дійшли висновку: найбажанішим містом для людей з усього світу, які хочуть знайти роботу в іншій країні або іншому місті, є Лондон. Про це пише Financial Times.Специалисты из консалтинговой компании Boston Consulting Group вместе с группой сайтов The Network, специализирующихся на найме работников, пришли к выводу: самым желанным городом для людей со всего мира, которые хотят найти работу в другой стране или другом городе, является Лондон. Об этом пишет Financial Times.

Of the 200 thousand. People surveyed in 190 countries, two-thirds want to work in another city or country, although most still it was a question of changing the city. Outside London in the top three most popular cities of the potential emigrants followed by New York and Paris (by the way, now and in London and in New York, there are an average of 3 million foreign workers). In this list of the most interesting countries to move a little bit different: in the first place the United States, followed by the UK and Canada.

With regard to the countries from which people are willing, if necessary, to emigrate to work in the UK and Germany are ready to leave 44% of respondents in Switzerland – 75%, and in France and the Netherlands – 90%. It is interesting that the government in some countries it can only welcome: a few years ago the British government urged graduates to seek work abroad, so as not to worsen the economic situation in the country and not to increase unemployment

 

З 200 тис. Осіб, опитаних в 190 країнах, дві третини хочуть працювати в іншому місті або країні, хоча частіше все-таки йшлося саме про зміну міста. За Лондоном в першій трійці найбільш популярних серед потенційних емігрантів міст слідують Нью-Йорк і Париж (до речі, вже зараз і в Лондоні, і в Нью-Йорку налічується в середньому по 3 млн іноземних працівників). При цьому рейтинг найцікавіших для переїзду країн трохи інший: на першому місці США, за ними йдуть Великобританія і Канада.

Що стосується країн, звідки люди готові при необхідності емігрувати по роботі, то у Великобританії і Німеччині виїхати готові 44% опитаних, у Швейцарії – 75%, а у Франції та Нідерландах – 90%. Цікаво, що уряд деяких країн це лише вітає: кілька років тому уряд Великобританії закликало випускників вузів шукати роботу за кордоном, щоб не погіршувати економічне становище в країні і не збільшувати безробіття

.

 Из 200 тыс. человек, опрошенных в 190 странах, две трети хотят работать в другом городе или стране, хотя чаще все-таки речь шла именно о смене города. За Лондоном в первой тройке наиболее популярных среди потенциальных эмигрантов городов следуют Нью-Йорк и Париж (кстати, уже сейчас и в Лондоне, и в Нью-Йорке насчитывается в среднем по 3 млн иностранных работников). При этом рейтинг самых интересных для переезда стран немного другой: на первом месте США, за ними следуют Великобритания и Канада.

Что касается стран, откуда люди готовы при необходимости эмигрировать по работе, то в Великобритании и Германии уехать готовы 44% опрошенных, в Швейцарии — 75%, а во Франции и Нидерландах — 90%. Интересно, что правительство некоторых стран это лишь приветствует: несколько лет назад правительство Великобритании призвало выпускников вузов искать работу за рубежом, чтобы не ухудшать экономическое положение в стране и не увеличивать безработицу

Перейти до панелі інструментів