Greece every day lost 50 thousand TouristsГреція щодня втрачає 50 тис. ТуристівГреция ежедневно теряет 50 тыс. туристов

Every day, the number of tourists booking a Greek hotels decreased by 50 thousand. The head of the Association of Greek Tourist Enterprises (SETE), Andreas Andreadis said local edition Kathimerini, writes The Telegrath. Also decreased the number of Greeks traveling abroad.

Щодня число туристів, що бронюють номери в грецьких готелях, знижується на 50 тис. Про це глава Асоціації грецьких туристичних підприємств (SETE) Андреас Андреадіс повідомив місцевому виданню Kathimerini, пише The Telegrath. Також знизилося число греків, які виїжджають за кордон.

Ежедневно число туристов, бронирующих номера в греческих гостиницах, снижается на 50 тыс. Об этом глава Ассоциации греческих туристических предприятий (SETE) Андреас Андреадис сообщил местному изданию Kathimerini, пишет The Telegrath. Также снизилось число греков, выезжающих за рубеж.


June 28 the Greek authorities have set a limit on cash withdrawals amount to € 60. Restrictions touched interbank transfers of funds abroad and from abroad. The restrictions on removal of currency did not affect the owners of cards issued by banks of other countries.
The day before, on July 1, Financial Times reported that the prime minister of Greece, Alexis Tsipras sent to the European Commission, the ECB and the IMF letter, which has agreed to take almost all the conditions of creditors with minor exceptions, and asked for a new program of financial assistance amount € 29,1 Bln. The Minister of Finance Germany Wolfgang Schaeuble said that the grounds for serious negotiations with Greece are not.
28 червня влада Греції встановили ліміт на зняття готівки сумою в € 60. Обмеження торкнулися міжбанківських переказів коштів за кордон та з-за кордону. При цьому обмеження по зняттю валюти не торкнулися власників карт, виданих банками інших країн.
Напередодні, 1 липня, Financial Times повідомила, що прем’єр Греції Алексіс Ципрас відправив у Єврокомісію, ЄЦБ і МВФ лист, в якому погодився прийняти практично всі умови кредиторів з мінімальними винятками і попросив про нову програму фінансової допомоги обсягом € 29100 млн. Глава Мінфіну Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що підстав для серйозних переговорів з Грецією зараз немає.
28 июня власти Греции установили лимит на снятие наличных суммой в €60. Ограничения коснулись межбанковских переводов средств за рубеж и из-за рубежа. При этом ограничения по снятию валюты не коснулись владельцев карт, выданных банками других стран.
Накануне, 1 июля, Financial Times сообщила, что премьер Греции Алексис Ципрас отправил в Еврокомиссию, ЕЦБ и МВФ письмо, в котором согласился принять практически все условия кредиторов с минимальными исключениями и попросил о новой программе финансовой помощи объемом €29,1 млрд. Глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле заявил, что оснований для серьезных переговоров с Грецией сейчас нет.

Перейти до панелі інструментів