On Cretan road back from speed camerasНа критські дороги повертаються фотокамери реєстрації швидкостіНа критские дороги возвращаются фотокамеры регистрации скорости

Cretan traffic police made ​​another attempt to return to the roads of the island of photographic camera speeding. Beginning next Monday along the north Cretan motorway earn 40 cameras that will record speeding .Критська дорожня поліція зробила чергову спробу повернути на дороги острова камери фотофіксації перевищення швидкості. Починаючи з наступного понеділка уздовж північно – критської автомагістралі запрацюють 40 фотокамер , які фіксуватимуть перевищення швидкісного режиму.Критская дорожная полиция сделала очередную попытку вернуть на дороги острова камеры фотофиксации превышения скорости. Начиная со следующего понедельника вдоль северо-критской автомагистрали заработают 40 фотокамер, которые будут фиксировать превышение скоростного режима.

According to the police Crete camera soon earn and on the roads of the southern coast of the island . All photos taken for processing will come to the information center in Rethymno . Before sending offenders to home addresses in the photographs will be left only the image of the car registration numbers and driver’s face . Faces of the passengers will not be visible .

It is no secret that all previous attempts to fix speeding through cameras in Crete ended in failure. Hot Cretan drivers simply broken or even shot roadside camera. Therefore Cretan police is focusing on preservation of photographic systems , which is particularly important at a cost of one camera associated equipment about 50 thousand euros.

За словами представників поліції Криту , фотокамери незабаром запрацюють і на дорогах південного узбережжя острова. Всі зроблені фотографії для обробки будуть надходити в інформаційний центр в Ретімно . Перед розсилкою за домашніми адресами порушників на фотографіях будуть залишені тільки зображення реєстраційних номерів автомобіля та особу водія . Особи пасажирів не будуть видні.

Не секрет , що всі попередні спроби фіксувати перевищення швидкості за допомогою фотокамер закінчувалися на Криті плачевно. Гарячі критські водії просто -напросто розбивали або навіть розстрілювали придорожні фотокамери. Тому крітська поліція робить упор на забезпеченні збереження систем фотореєстрації , що особливо актуально при вартості однієї камери з супутнім обладнанням порядку 50 тисяч євро

По словам представителей полиции Крита, фотокамеры вскоре заработают и на дорогах южного побережья острова. Все сделанные фотографии для обработки будут поступать в информационный центр в Ретимно. Перед рассылкой по домашним адресам нарушителей на фотографиях будут оставлены только изображения регистрационных номеров автомобиля и лицо водителя. Лица пассажиров не будут видны.

Не секрет, что все предыдущие попытки фиксировать превышения скорости с помощью фотокамер заканчивались на Крите плачевно. Горячие критские водители просто-напросто разбивали или даже расстреливали придорожные фотокамеры. Поэтому критская полиция делает упор на обеспечении сохранности систем фоторегистрации, что особенно актуально при стоимости одной камеры с сопутствующим оборудованием порядка 50 тысяч евро.

Перейти до панелі інструментів